CORSO DI CAMPANE TIBETANE - TORINO - 12 E 13 GENNAIO 2019